Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

Oborová řešení Helios Orange

 

 

 

Strojírenská výroba

Řešení pro strojírenské podniky automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami atd.

 • on-line předmětné sledování rozpracovanosti výroby až na úroveň materiál – pracoviště – stroj
 • množstevní a časová evidence rozpracovanosti výroby s vazbou na jednotlivé výrobní zdroje a skladové pohyby
 • zpětné dohledání příčiny reklamace
 • sledování historie změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
 • finanční sledování rozpracovanosti výroby podle nákladových složek
 • dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
 • sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i ve skladech
 • ocenění zásob ve výrobě i ve výrobních meziskladech v jednotlivých složkách kalkulačního vzorce
bm_helios_oborova_reseni_elektro

Elektrotechnická výroba

Řešení pro společnosti zabývající se vývojem, a především výrobou v oblasti elektro. Je určeno jak konečným výrobcům, tzv. zpracovatelům, tak prvovýrobcům.

 • tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace
 • zabezpečení proti náhodnému i záměrnému vymazání údajů TPV
 • funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů umožňují detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů
 • funkce pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů
 • evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti
 • porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit
bm_helios_oborova_reseni_textil

Textilní výroba

Systém HELIOS má široké uplatnění ve společnostech orientujících se na výrobu tkanin, včetně odvětví automotive. Kompletní podpora celého výrobního procesu od objednávky, plánování, výrobní příkazy, expedici. Proces výroby se typicky dělí na dvě výrobní etapy: Tkalcovna (výroba režné tkaniny) a Úpravna (finální úprava chemických či mechanických vlastností, vzhledu apod.)

 • podpora variant výrobků
 • souběžná práce s více měrnými jednotkami (kg, m2, cívka, apod.)
 • podpora kooperací
 • práce se šaržemi a čárovými kódy
 • on-line odvádění výroby pomocí mobilních či stacionárních terminálů
 • detailní práce s kalkulacemi na úrovni fixních a variabilních nákladů. Porovnání plánu a reálných nákladů ve stanovené struktuře kalkulačního vzorce
 • ERP musí podporovat funkce typické pro chemickou výrobu, která je často součástí textilní výroby (fáze úpravny)
 • podpora souběžného vykazování jednoho pracovníka na více pracovištích (operacích) či více pracovníků na jedné operaci
 • EDI komunikace
 • práce s vedlejšími materiály (kalkulace a využití prostřihů)
bm_helios_oborova_reseni_potraviny

Potravinářská výroba

Pro potravinářství je klíčová flexibilita a vysoká míra transparentnosti celého výrobního procesu, tedy schopnost reagovat na požadavky a trendy související s individuálními požadavky zákazníků v závislosti na trhu, či životním stylu. Důležitá je též aktuálnost vůči legislativním či jiným úpravám týkající se výroby a nakládání s potravinářskými výrobky. Klíčová je dohledatelnost všech fází výrobního procesu jak z pohledu vstupů, použitých technologií, strojů či pracovníků.

 • zpětná dohledatelnost použitých surovin i dodávky hotových výrobků (traceability)
 • plánování výroby dle kapacit a dostupnosti surovin
 • podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • automatizovaná EDI komunikace s řetězci
 • návaznost výroby na veškeré procesy ve společnosti
 • pokročilý reporting/controlling v aktuálním čase
 • podpora účtování nedokončené výroby
 • podpora vztahů mezi více měrnými jednotkami
 • sledování on-line stavu výroby
 • práce se šaržemi a exspiracemi
 • optimalizace výrobních dávek na základě prognózy prodeje
 • možnost napojení na externí zařízení: balící a plnící linky, váhy, atd.
 • propojení na obchodí agendy typu mobilní prodej, řízení termínovaných obchodních akcí, apod.
bm_helios_oborova_reseni_plastik

Plastikářská výroba

Výrobci plastických výrobků jsou jedni z hlavních subdodavatelů v odvětví automotive. Systém HELIOS se primárně orientuje na podporu metodou vstřikování termoplastů, ale máme zkušenosti i s jinými metodami, např. lisování. Pro výrobu platů je typický dlouhý přípravný čas, přičemž výsledná produktivita práce je hodně závislá na seřizovačích.

 • řešení problematiky tzv. vícenásobných forem (lisostřiky), kdy může být na jedné formě více výrobků či různé výrobky na jedné formě (např. levá a pravá varianta)
 • podpora obalových kont a více variant balení
 • řízení a správa forem (např. evidence cyklů)
 • podpora kapacitního plánování
 • podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • práce s čárovými kódy
 • podpora EDI komunikace vč. Odvolávek
 • evidence odpadu a jeho následné zpracování / recyklace (např. vysoká četnost neshodných výrobků při náběhu linky)
 • tolerance výrobních dávek
 • vyhodnocení a řízení shodných / neshodných výrobků a následné řízení nápravných opatření
bm_helios_oborova_reseni_chemie

Základní chemie

V rámci tohoto typu výroby se výrobní postup vyznačuje chemickými přeměnami zpracovávaných surovin a sloučenin, nebo alespoň užitím typických výrobních zařízení a dělicích postupů chemických výrob (hutnictví, sklářství, lihovarnictví, potravinářství a další…) Výroba chemie je velmi podobná potravinářské výrobě a řídí se téměř totožnými principy

 • zpětná dohledatelnost použitých surovin i dodávky hotových výrobků (traceability)
 • práce se šaržemi a exspiracemi
 • plánování výroby na základě minimální a maximální dávky
 • výdej do výroby dle data expirace (FEFO)
 • vysoké nároky na skladovou logistiku
 • evidence odpadu a vedlejšího produktu, jeho následné zpracování
 • plánování výroby dle kapacit a dostupnosti surovin
 • podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • návaznost výroby na veškeré procesy ve společnosti
 • pokročilý reporting/controlling v aktuálním čase
 • podpora účtování nedokončené výroby
 • sledování on-line stavu výroby
 • možnost napojení na externí zařízení: balící a plnící linky, váhy, atd.
bm_helios_oborova_reseni_stavebni

Stavební výroba

V případě stavební výroby se jedná o specifické a od principů ostatních výrob zcela odlišné procesy řízení staveb a konstrukcí. Stavební výroba je primárně orientována na zakázku a je velmi úzce spojena s obchodní, ekonomickou částí systému. V rámci stavební výroby je nutné řídit zakázku od fáze potenciálního obchodního případu, realizace až po záruční lhůtu. Typickou vlastností jsou také velké rozdíly v charakterech staveb, které vyžadují značnou míru adaptability sytému na evidenci zcela různorodých parametrů na různých typech zakázek.

 • integrace DMS po celou fázi životního cyklu zakázky vč. smluv s externími dodavateli
 • pokrývá celý životní cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet, čerpání rozpočtu a fakturaci až po vyhodnocení finančních nákladů stavby
 • řešení některých specifik stavebních firem v oblasti ekonomických agend jako jsou vnitro-fakturace, zádržné, práce s režiemi, pozastávky apod.
 • kompletní pokrytí evidence všech informací, které se váží ke stavební zakázce
 • evidence soupisů vykonaných prací, podkladů pro fakturaci, všech nákladů na zakázku, tedy nákladů na materiál, pracovní sílu, mechanizaci a dopravu, subdodavatele i mnoho dalších ukazatelů
 • práce s rozpočtem a jeho následné vyhodnocení
bm_helios_oborova_reseni_zemedelstvi

Zemědělská výroba

Speciální řešení výroby pro AGRO odvětví. Zemědělství je specifické vysokou mírou závislosti na klimatu, kdy je plánování velmi ovlivněno externími vlivy. O to více je zde potřeba nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek.

 • podpora tzv. hospodářského roku a práce s nedokončenou výrobou
 • podpora vnitropodnikové účtování práce
 • evidence a skladování mechanizace vč. kalkulace spotřeby PHM, vykazování o spotřebě dotované nafty, apod.
 • evidence půdních bloků s přímým napojením na portál farmáře (LPIS, mapy) a osevních postupů pro vytvoření vazby mezi evidencí půdních bloků a plodinou s časovým omezením
 • agrotechnické zásahy pro evidenci všech agrotechnických zásahů s vazbou na mzdy, vnitropodnikové účetnictví, evidence použití hnojiv a postřiků, apod.
 • specializované moduly a funkce této oblasti jsou propojeny se základními moduly tak, aby pokryly veškeré procesy ve společnostech zabývajících se klasickou polní výrobou, pěstováním zeleniny, vinohradnictvím či chovem skotu, prasat, ovcí, drůbeže nebo koní
 • sklad zvířat a karty zvířat vč. evidence pohybů, hmotnostní i vzrůstové přírůstky, včetně podpory generování el. hlášení pro centrální evidenci zvířat
 • komplexnost systému HELIOS zajišťuje možnost použití u společností s vedlejšími aktivitami, např. maloobchod, velkoobchod, přidružená výroba (strojírenská, dřevozpracující, potravinářská), stavebnictví či služby
bm_helios_oborova_reseni_maloobchod

Maloobchod

Systém HELIOS pokrývá komplexní řešení pro maloobchodní společnosti (POS) včetně souvisejících specifik. Zahrnuje všechny potřebné firemní agendy a navazující propojení se všemi důležitými oblastmi, jako ekonomika, sklad, controlling, eShop, apod. v jednom systému. Nedílnou součástí je propracovaný systém centrálního skladu a komunikace s jednotlivými prodejnami jak formou on-line tak off-line připojení. Samozřejmostí je podpora elektronické evidence tržeb (EET) a zajištění komunikace s přepravci.

 • rychlé/jednoduché zadávání dat – tedy odbavení zákazníka
 • v případě on-line řešení sdílení dat s centrálou či ostatními prodejnami (stav skladu, tržby, apod.)
 • široké možnosti inventur nebo sledování a vyhodnocování prodejů konkrétní pokladny/prodávajícího
 • podpora standardních i dotykových obrazovek
 • řešení více technických i technologických variant pokladních systémů (POS) jak pro stacionární, tak mobilní využití. Podpora čárových a QR kódů
 • možnosti přizpůsobení vlastních přehledů a výchozích obrazovek ve všech agendách
 • komplexnost systému - jediné řešení tak obsahuje moduly pro ekonomiku, sklad, pokladní prodej a v modulu CRM i databáze klientů pro účely marketingu
 • efektivní plánování, řízení a především vyhodnocování veškerých marketingově obchodních aktivit
 • možnost provázání aplikace s e-shopem a jeho automatická synchronizace
 • odesílání denních tržeb na centrální pracoviště
 • podpora různých forem platby (hotovost, karty, ceniny, apod.)
 • podpora věrnostního programu
bm_helios_oborova_reseni_velkoobchod

Velkoobchod

Mezi hlavní charakteristiky velkoobchodu patří velké množství dokladů a fyzického množství, kladoucí nároky na organizaci práce, evidenci zboží na skladě a jeho následnou manipulaci. Samozřejmostí je komunikace s dodavateli a odběrateli el. formou (B2B a B2C).

 • hromadná fakturace
 • různé metody vyskladňování a počítání hodnoty zboží (průměr, FIFO)
 • podpora výrobních čísel, šarží a expirací
 • EAN a QR kódy
 • vícejazyčná podpora jak na úrovni vstupu, tak výstupu (ovládání, sestavy, štítky, formuláře)
 • podpora logistiky umístění, včetně napojení na mobilní WMS řešení
 • možnost komunikace s obchodními partnery formou B2B řešení, např. webové portály informující o dostupnosti zboží, aktuální ceně, stavu salda, apod.
 • napojení na e-shopy (B2C) na úrovni plné automatické integrace s ERP, včetně podpory plateb kartou či cizí měnou
 • přístup obchodních zástupců do systému přes mobilní řešení
 • možnost variabilní cenová politika (termínované, zákaznické, hromadné slevy, slevy na vybrané zboží či jejich varianty apod. včetně vzájemné kombinace)
 • podpora skont a zádržného, zpětné bonusy, automatické upomínání neplatičů
 • podpora více dodacích i fakturačních míst pro jednu organizaci
 • komplexnost systému na úrovni účetnictví, mezd, apod. ale také speciální agendy související s problematikou velkoobchodu jako CRM, doprava, controlling, plánování, datové sklady, intrastat a celní agendy
bm_helios_oborova_reseni_e-commerce

E-commerce, zásilkové společnosti

E-commerce je specifický obor, jenž lze aplikovat napříč většinou ostatních oborů, které systém HELIOS podporuje. Digitalizace obchodu a jeho přesun do prostředí internetu je důsledkem požadavků na rychlost, ověřitelnost, jednoznačnost a spokojenost obchodních partnerů za využití moderních technologií. Pojmy jako B2C, B2B, e-shop, apod. jsou typickými představiteli e-commerce. S tímto oborem je velmi úzce spojena zásilková služba.

 • rychlost a úspora nákladů (finanční, časové)
 • podpora více jazykových mutací – nadregionální působení
 • integrace e-shopu či napojení externího řešení
 • vysoká míra automatizace odbavení objednávek a následné expedice zboží na úrovni skladového systému
 • on-line informování obchodního partnera o stavu jeho zakázky, dostupnosti a podmínek poptávaného zboží či služby a dalších parametrech plynoucí ze vzájemného vztahu (saldo, historie odebraného zboží a jeho podmínek, smluvní ujednání, kontaktní osoby apod.)
 • optimalizace stavu skladových zásob dle predikce odběru zboží, historického vývoje, sezónnosti apod.
 • vyhodnocení prodejů a řízení ekonomických ukazatelů napříč všemi vnitrofiremními procesy
 • podpora mobilního či webového přístupu
 • podpora čárových kódu, šarží a výrobních čísel
 • integrace či propojení na služby přepravců (PPL, DPD, Česká pošta, Geis, apod.)
bm_helios_oborova_reseni_bezpecnostni

Bezpečnostní agentury

Zabýváte se pátrací a ochrannou činností? Informační systém HELIOS vám vyřeší výrobu, dodávky, instalace nebo servis zabezpečovacích, ochranných a dozorových systémů.

 • ostraha objektů, majetku a osob strážní službou
 • ostraha objektů službou psovodů, recepční, pořadatelské a informační služby
 • pořádkové služby při akcích různého typu
 • výjezd na signál PCO (pult centrální ochrany – dálková ostraha objektů)
 • převozy finančních hotovostí a cenných zásilek, správa a údržba nemovitostí
 • služba NONSTOP 24 hodin denně
 • strážní služba kombinovaná s dálkovou ostrahou
 • pravidelná kontrola objektů, pravidelná kontrola určitých lokalit v objektu
 • vytvoření tras pomocí čipových kontrol
 • dálková ostraha před vniknutím, požárem, zatopením či jinou živelnou či zaviněnou katastrofou
 • zabezpečení skladových prostor a ploch
 • zabezpečení bytů, rodinných domů, výrobních provozů, stavenišť, rekreačních objektů atd.
bm_helios_oborova_reseni_doprava

Doprava

Řešení informačního systému HELIOS pro Dopravu je určeno primárně firmám, které ke své činnosti potřebují nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už pro svůj hlavní obor nebo pro režijní účely. Doprava má přesah přes ostatní specializované obory, přičemž rozsah využití může být na komplexní řízení vozového parku či pouze evidenci knihy jízd.

 • plánování jízd včetně podpory rezervace na konkrétní termín
 • jízdní příkaz a stazka vč. evidence reálného stavu vozidla (km, čerpání, apod.)
 • evidence a kontrola technického stavu vozidla vč. plánování údržby
 • ekonomika provozu vozidel
 • faktury za výkony vozidel
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • silniční daň vč. tisku daňového přiznání a exportu do XML
 • evidence pojistné události
 • import výpisů platebních (čerpacích) karet
 • kniha jízd
bm_helios_oborova_reseni_preprava

Přepravní služby

Řešení je určeno pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii HELIOS „Spedice“) i kusových (v terminologii HELIOS „Sběrná služba“) zásilek do zahraničí i v tuzemsku. Systém HELIOS zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňuje vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Kromě pozemních umožňuje také letecké a námořní zásilky.

 • pravidelné přepravy
 • plánování zásilek
 • přehledné uspořádání dat
 • dodací podmínky INCOTERMS – evidence, vyhodnocení a fakturace na zákazníka
 • sledování skutečných výnosů a nákladů
 • protokol o všech operacích se zásilkou, včetně automatického generování SMS
 • logistické sklady slouží k zajištění provozu poskytování skladovacích ploch klientům a jejich zboží na základě konkrétních smluvních podmínek
bm_helios_oborova_reseni_clo

Celní služby

Řešení je určeno jak společnostem obchodujícím v rámci EU, které mají povinnost vykazovat data pro Intrastat, tak těm, které obchodují v zemích, kde je nutné absolvovat celní řízení. Systém HELIOS umožňuje velice snadno připravit měsíční hlášení Intrastat, libovolnou celní deklaraci a také vést evidenci všech typů celních a daňových skladů. Samozřejmostí je bezpečná komunikace s celním úřadem prostřednictvím služeb certifikovaných VAN operátorů.

 • Intrastat – povinné hlášení dat pro statistiku obchodu se zbožím v rámci EU
 • celní případy sloužící pro jednoduchou přípravu celního řízení
 • celní a daňové sklady
 • EMCS přijaté a vydané
 • NCTS vydaný a přijatý
 • SCD - Souhrnná celní deklarace
 • ECS výstup a vývoz
 • ICS dovoz
 • podpora el. podpisu pro komunikaci s celní správou
 • komplexnost systému včetně propojení na ostatní agendy typu účetnictví, sklady, obchod, mzdy, výroba, doprava, servis, apod.
bm_helios_oborova_reseni_technicke

Technické služby

Podpora této oblasti spočívá zejména v operativním plánování provozních aktivit a ve sledování vykonaných prací, převážně formou evidence vynaložených pracovních hodin pracovníků a strojů, doprovázené evidencí přímo vynaložených nákladů na tyto aktivity. Provozní i navazující ekonomické procesy a související evidence jsou v systému HELIOS identifikovány klíčovými společnými číselníky, kterými může být objednávka členěná na požadavky nebo činnost z hierarchického číselníku činností podle zřizovací listiny organizace. Mezi tyto číselníky může patřit také lokalita, ve které byly provozní aktivity vykonávány. Společné číselníky jsou tak v systému primárním identifikátorem provozních evidencí a souvisejících nákladů v účetnictví. Nedílnou součástí informačního systému pro technické služby je také jednoznačně dokladovatelné odlišení hlavní a hospodářské činnosti pro všechny provozní i související ekonomické transakce.

 • doprava
 • údržba komunikací
 • zimní údržba komunikací
 • údržba zeleně
 • odpady
 • ekonomika
 • kalkulace a přeúčtování, controlling
 • reporting
bm_helios_oborova_reseni_ucetni

Účetní a daňové kanceláře

Řešení v systému HELIOS je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují daňové poradenství nebo auditorské služby. Jejich účetní v mnoha případech požadují možnost přenosu dat od zákazníků. Systém HELIOS pokrývá komplexní řešení všech vnitropodnikových procesů, přičemž umožňuje el. přenos dat mezi klientskou částí systému a částí zpracovávanou účetní firmou.

 • multilicence, více klientských databází v rámci jedné instalace programu
 • podpora údržby a administrace databází (upgrade, přehlednost, kopírování číselníků mezi databázemi apod.)
 • komplexnost systému (účetnictví, banka, HR, majetek, mezinárodní účetní standardy (IFRS, US GAAP), účetní konsolidace, analýzy atd.)
 • podpora obecných standardů QR platba/faktura, ISDOC, apod. včetně podpory importu dat z jiných systémů
 • sdílení dat se svými klienty on-line formou, např. ve webovém prostředí
 • komplexní el. komunikace s orgány státní správy
 • široké možnosti uživatelské customizace systému a nastavení přístupových práv
 • podpora DMS a archivace dokumentů
 • ergonomie orientována na snadné zadávání dat a přehlednost
bm_helios_oborova_reseni_servis

Servis

Systém HELIOS je vhodný pro společnosti poskytující služby v rámci záručního či pozáručního servisu, stejně jako služby individuálního charakteru. Hlavními atributy jsou podpora dodržování podmínek SLA, plánování servisních zásahů vč. pravidelné údržby a další. Oblast servisu je velmi úzce svázána s oblastí obchodu a skladu s ohledem na řízení nákupu, disponibility či alternativ náhradních dílů, spotřebního materiálu apod. Jednou z hlavních vlastností je možnost fakturace služeb a náhradních dílů přímo v terénu a bezesporu také podpora moderních trendů pro automatickou identifikaci požadavků na údržbu (Průmysl 4.0).

 • přehlednost servisovaných zařízení vč. realizovaných služeb
 • zpětná dohledatelnost a podpora výrobních čísel a šarží
 • dispečink pro plánování servisních zásahů
 • generování pravidelného plánu údržby
 • integrace DMS a zohlednění smluvních dohod na úrovni fakturace
 • podpora pravidelné fakturace a konečného vyúčtování dle reálně odvedených prací
 • manažerské nástroje pro podporu organizace práce (přehled o servisních pracovnících, jejich výkonnosti a kvalitě práce)
 • efektivita práce za podpory automatické notifikace a workflow procesů

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Pomůžeme vám vybrat správné řešení a zodpovíme vaše dotazy.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

Developed by SHERWOODVšechna pole jsou povinná

Zásady ochrany zpracování osobních údajů ve společnosti Asseco Solutions, a.s.
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Asseco Solutions, a.s., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Důležité informace
Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: Asseco Solutions, a.s..
IČO: 64949541
DIČ: CZ64949541
Sídlo: Zelený pruh 1560/99 140 02 Praha 4

Skupina Asseco je tvořena následujícími subjekty:
Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541
NZ Servis, spol. s r.o. IČO:  25637151

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Jaromír Tvrzník
dpo-cz@assecosol.com

Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bezvašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:
•    marketingové činnosti,
•    nefinanční služby našich partnerů,

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy.
Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a je možné ho kdykoliv bezpodmínečně odvolat. 
 
Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:
•    plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv, 
•    splnění našich povinností, které nám ukládá zákon a jiné právní předpisy, 
•    zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku, 
•    splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

Právní základ
Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů a právních předpisů:

•    nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
•    zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
•    zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
•    zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
•    zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje úvěrové registry),
•    zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (tento zákon upravuje činnosti subjektů, které jsou oprávněny poskytovat platební služby),
•    zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (tento zákon ukládá povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti)
•    zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)
•    zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) např. Capital Requirements Regulation č. 575/2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Oprávněné zájmy Asseco Solutions, a.s. a Skupiny Asseco pro zpracovávaní vašich osobních údajů 
V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Asseco Solutions, a.s, tak celé Skupiny Asseco a případně dalších třetích stran. Takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

•    simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu 
•    příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy 
•    řízení vztahů s obchodními partnery, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod. 
•    řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod. 
•    zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k provozu, obsluze a údržbě vašeho produktu 
•    reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskou společností Asseco
•    analýzy vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem:
- nastavení vhodných parametrů vaší smlouvy
•    - zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku,
- testování změn softwaru,
- výzkumu a vývoje produktů/služeb a analýz vývoje trhu,
- zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely.

Kategorie osobních údajů

Identifikační údaje
Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození

Kontaktní údaje
Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o bonitě a důvěryhodnosti

Osobní údaje, které jsou pro společnost Asseco Solutions, a.s. – s ohledem na její právní povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby mohla obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je poskytována.

Údaje o využívání služeb

Údaje o tom, které produkty a služby Asseco Solutions, a.s. jste si sjednali a jak je používáte.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Skupiny Asseco. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Asseco Solutions, a.s., které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky Asseco Solutions, a.s. a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Asseco Solutions, a.s. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Asseco Solutions, a.s. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

•    společnostem, které působí v rámci Skupiny Asseco 
- NZ SERVIS, spol. s r.o. , se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ: 25637151
•    externím spolupracovníkům společnosti Asseco Solutions, a.s. a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
•    marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů členů Skupiny Asseco a vybraných obchodních partnerů,
•    burzám a zprostředkovatelům obchodu s cennými papíry,
•    poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace zahraničního platebního styku,
•    poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
•    bankovním a nebankovním registrům, mobilním operátorům za účelem splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů,
•    exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků,

Doba, po kterou jsou vaše data uložena u společnosti Asseco Solutions, a.s.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají příslušné právní předpisy.
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nebo po dobu trvání vašeho souhlasu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
 
Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Asseco Solutions, a.s. zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi společnosti Asseco Solutions, a.s. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci se společností Asseco Solutions, a.s. využíváte.
Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů: 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
telefon: +420 234 665 111

Rychlý kontakt